Nieuws

Aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Proactieve Stakeholdercommunicatie Cruciaal

10-01-2024

In een tijd waarin duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer onder de publieke én wettelijke loep komen te liggen, wordt de rol van effectieve communicatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook bekend als Corporate Social Responsibility (CSR), alsmaar belangrijker. Het gaat dan om de wijze waarop bedrijven omgaan met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, sociale ongelijkheid en nieuwe technologieën. Dit wordt onderstreept door recente beleidsontwikkelingen in zowel Den Haag als Brussel.

Een noemenswaardig voorbeeld hiervan is het Europese politieke akkoord dat afgelopen december werd bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), beter bekend als Europese regelgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Mocht deze richtlijn daadwerkelijk worden goedgekeurd – en dat staat nog te bezien – dan zullen grote ondernemingen na de implementatie ervan verplicht worden om negatieve impact op mensenrechten en het milieu te minimaliseren en te voorkomen – lees in deze blog meer over de achtergrond van deze regelgeving. Daarnaast verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ondernemingen om jaarlijks verslag uit te brengen over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, nadat deze al op 1 januari 2024 in werking is getreden. Deze ontwikkelingen benadrukken de toenemende relevantie van dit onderwerp en de noodzaak om hier duidelijk over te communiceren, wat verder wordt besproken in deze blog.

Duidelijke en proactieve stakeholdercommunicatie over MVO-inspanningen is een vereiste

Voor een deel van de bedrijven en organisaties is de inzet op MVO al essentieel en een vanzelfsprekendheid, maar voor maatschappelijke stakeholders is het begrip dat zij hebben van deze inzet niet altijd vanzelfsprekend. Percepties worden grotendeels gedefinieerd door vooroordelen of assumpties en de realiteit in MVO is vaak te complex om in soundbites te duiden.

De wijze waarop bedrijven met MVO omgaan, wordt steeds kritischer gevolgd door Ngo’s, investeerders, consumenten, toezichthouders én wetgevers, en is voor veel bedrijven onderdeel van het jaarverslag. De bovengenoemde Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en CSDDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zetten naar verwachting de standaard neer voor het duurzaamheidsbeleid. Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt echter dat veel Nederlandse bedrijven nog niet voorbereid zijn op de vereiste rapportages. Een studie van ABN AMRO onthult dat twee derde van de Nederlandse bedrijven nog nooit van deze regelgeving heeft gehoord en meer dan de helft denkt ten onrechte dat deze nieuwe richtlijn hen niet zal beïnvloeden. Bovendien, hoewel deze regels voornamelijk gericht zijn op grote bedrijven, kunnen kleinere bedrijven als onderdeel van de toeleveringsketens van multinationals het zich niet veroorloven om achterover te leunen en niet actief betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen.

Naast alle regelgeving over rapportageverplichtingen is er één cruciale doelgroep die regelmatig onvoldoende geïnformeerd wordt over het MVO-beleid van bedrijven: dit zijn politici, beleidsmakers bij overheden en maatschappelijke partners zoals brancheverenigingen. Zij komen vaak in actie bij incidenten en worden dan veelal gestuurd door de beeldvorming in de media en zijn belangrijke opinievormers in het maatschappelijke debat. Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat deze opinievormers altijd even goed geïnformeerd zijn, terwijl men niet altijd voldoende tijd heeft om zich te verdiepen in het verduurzamingsbeleid van bedrijven.

Onze expertise

Public Matters is gespecialiseerd in belangenbehartiging en richt zich juist op deze specifieke stakeholders. Wij helpen bedrijven om deze doelgroep beter te bereiken en beter geïnformeerd te maken. Dat vergt een specifieke benadering en communicatiestrategie die aansluit op de belevingswereld van politici, topambtenaren en maatschappelijke organisaties.

  • Kennis van wet- en regelgeving: Public Matters ondersteunt cliënten door middel van een geïntegreerde aanpak. Wij bieden inzicht in en advies over de ontwikkelingen, interpretatie en implementatie van complexe bestaande en opkomende wet- en regelgeving. Dit omvat bijvoorbeeld de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de juridische verankering van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), en andere relevante MVO-regelgevingen zoals Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), genderquota, de wettelijke integratie van de Corporate Governance Code, het Tax Governance Code initiatief en meer. Ter illustratie, zie de onderstaande afbeelding met enkele voorbeelden.
  • Inzicht in en connectie met stakeholders: Public Matters kent het stakeholderveld, variërend van politici en financiële instellingen tot Ngo’s. Dit stelt ons in staat om organisaties in contact te brengen met de relevante partijen, waardevolle dialogen te faciliteren en partnerschappen aan te gaan die cruciaal zijn voor het bereiken van duurzame doelen en het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid.
  • Ontwikkelen en uitdragen van doeltreffende MVO-communicatiestrategieën: onze expertise in strategische communicatie stelt ons in staat om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het helder en overtuigend communiceren van hun MVO-beleid, gericht op politici, media en maatschappelijke stakeholders. Dit doen we door op maat gemaakte boodschappen te creëren die niet alleen aansluiten bij de acties en waarden van de organisatie, maar ook bij de huidige maatschappelijke en politieke verwachtingen. Onze aanpak draagt bij aan authenticiteit in de communicatie en het voorkomen van perceptie van oppervlakkige of onoprechte inspanningen, vaak aangeduid als ‘greenwashing’ of ‘purpose washing’.

Voorbeelden van (opkomende) wet- en regelgeving op het gebied van MVO ter illustratie

Onze diensten

  • Ontwikkelen en implementeren van MVO-communicatiestrategieën en campagnes: Public Matters helpt organisaties bij het ontwikkelen, toetsen en uitrollen van MVO-communicatiestrategieën, nauw verbonden met specifieke behoeften en doelstellingen. Dit omvat zowel interne bewustwordingscampagnes voor medewerkers als externe campagnes gericht op de politiek, media en maatschappij. In deze rol treden wij op als kritische en oprechte sparringpartner.
  • Uitvoeren van stakeholderanalyses en engagement: wij bieden ondersteuning bij het identificeren en analyseren van essentiële stakeholders. Daarnaast ontwikkelen wij plannen om deze stakeholders actief te betrekken en een duurzame relatie met hen op te bouwen.
  • Ondersteunen bij het publiceren en communiceren van jaarlijkse duurzaamheidsverslagen: Public Matters zorgt ervoor dat de rapporten aansluiten bij de maatschappelijke en politieke tendens en de juiste stakeholders in de juiste vorm bereiken, zoals Kamerleden, ambtenaren en andere organisaties in de keten.
  • Training: Public Matters biedt een scala aan trainingen aan die bijdragen aan een beter begrip binnen de organisatie van de verwachtingen van politiek en maatschappij. Dit omvat onder andere workshops over “Politiek Bewustzijn”, die interne belanghebbenden inzicht geven in het functioneren van de Nederlandse overheid, politieke ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen, en hoe de organisatie hierbinnen past. Dergelijke trainingen zijn tevens ook gericht op het verbeteren van de verslaglegging en communicatie over MVO, evenals goede interne afstemming hierover.
  • Nulmeting onder (politieke) stakeholders: Public Matters voert analyses uit om de positie van organisaties binnen het politieke en maatschappelijke landschap in kaart te brengen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van interviews met relevante stakeholders, om zo inzicht te verkrijgen in hoe een organisatie wordt gezien en wat de verwachtingen zijn. Deze informatie is essentieel om te begrijpen hoe de organisatie wordt waargenomen en hoe hierop ingespeeld kan worden.
  • Ad hoc advies en crisiscommunicatie: wij bieden flexibele ondersteuning in MVO-communicatie afhankelijk van de behoeften, denk hierbij ook aan crisiscommunicatie op momenten dat iedere seconde telt en elke beslissing een grote impact heeft op de reputatie van uw organisatie.

"Percepties worden grotendeels gedefinieerd door vooroordelen of assumpties en de realiteit in MVO is vaak te complex om in soundbites te duiden."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.