Corporate Social Responsibility-, CSRD- en CSDDD-rapportage

Corporate Social Responsibility (CSR), ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): bedrijven en organisaties worden steeds nauwlettender en kritischer gevolgd op de wijze hoe ze omgaan met klimaat en milieu, mensenrechten en sociale ongelijkheid. Dit trekt de aandacht van een breed scala aan stakeholders, waaronder Ngo’s, investeerders, consumenten, journalisten, toezichthouders én politici. Het blijft niet bij aandacht alleen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD – ook wel bekend als wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – IMVO) zijn hier voorbeelden van, deze Europese richtlijnen verplichten grote bedrijven om vanaf boekjaar 2024 jaarlijks te rapporteren over hun impact op mens en milieu en dwingt dergelijke negatieve effecten op deze gebieden te minimaliseren en te voorkomen.

De verplichtingen uit de Europese CSRD-richtlijn zullen uiteindelijk ook van toepassing zijn op meer dan alleen de grootste beursgenoteerde ondernemingen. Vanaf het boekjaar 2024 moeten bedrijven die reeds op een beperkte basis rapporteerden over hun duurzaamheidsinspanningen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), voldoen aan de CSRD-regels. Een jaar later, in boekjaar 2025, wordt het verplicht voor grote bedrijven die voorheen niet onder de NFRD vielen. Vanaf 2026 breidt deze verplichting zich uit naar het beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (mkb). Hoewel niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven niet direct onder de CSRD vallen, zullen ze de impact toch indirect voelen omdat ze, als onderdeel van de toeleveringsketen, bepaalde informatie moeten verstrekken aan de multinationale bedrijven die wél aan deze rapportageverplichting moeten voldoen.

Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en een studie van ABN AMRO blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bedrijven nog niet klaar is voor de vereiste rapportage. Dit onderstreept de noodzaak voor zowel grote als kleinere bedrijven om actief aan de slag te gaan met rapportage en MVO-initiatieven. Niet alleen om te voldoen aan de regelgeving, maar ook om na te denken over hoe de kansen te benutten die deze nieuwe vereisten bieden.

Meer dan een compliance-oefening

CSR-rapportage gaat namelijk verder dan louter een compliance-oefening. Het biedt een organisatie ook de kans om duurzaam, politiek en maatschappelijk leiderschap te tonen. Effectieve communicatie over deze inspanningen kan niet alleen helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook nieuwe kansen creëren. Organisaties die uitblinken in bijvoorbeeld hun duurzaamheidsbeleid kunnen daarmee niet alleen hun imago versterken, maar ook politieke voordelen behalen. Aan de andere kant kan het achterblijven in adequate of correcte rapportage nadelige effecten hebben. Dergelijke verslagen zullen immers aandachtig en kritisch worden doorgenomen door journalisten, politici en activistische Ngo’s. Al met al met mogelijk een directe weerslag op de bottom-line van een organisatie.

Public Matters onderscheidt zich door een unieke benadering van deze uitdagingen en kansen. Wij kijken verder dan juridische en boekhoudkundige naleving en focussen op de politiek-maatschappelijke en reputationele aspecten van verslaglegging. Onze expertise in belangenbehartiging en strategische communicatie stelt ons in staat om organisaties te ondersteunen bij het effectief communiceren van hun beleid naar specifieke stakeholders zoals politici, media, en maatschappelijke organisaties. Dit doen we door het creëren van op maat gemaakte boodschappen die niet alleen aansluiten bij de waarden en acties van de organisatie, maar óók bij de huidige maatschappelijke en politieke verwachtingen. In deze rol treden wij op als kritische en oprechte sparringpartner. Onze benadering tracht hiermee de perceptie van oppervlakkige inspanningen, vaak aangeduid als ‘greenwashing’ of ‘purpose washing, te voorkomen.

Diensten op het gebied van CSR die Public Matters biedt omvatten:

  • Identificeren van reputationele bedreigingen én maatschappelijke kansen door middel van een “CSRD-Scan”: hoewel de jaarrekening en het jaarverslag na de audit zijn goedgekeurd en voldoen aan de wettelijke eisen, zegt dit niets over de potentiële maatschappelijke kansen en bedreigingen die uit de rapportage naar voren komen. Public Matters leest uw jaarverslag met een ‘maatschappelijke bril’ op. We identificeren waar de samenleving kritisch op zal reageren maar ook waar kansen liggen. Kan de concurrentiepositie verbeteren? Dan kan dat gunstige impact hebben op het verdienvermogen van de organisatie?
  • Ondersteunen bij het publiceren en communiceren van jaarlijkse duurzaamheidsverslagen: Public Matters zorgt ervoor dat de rapporten aansluiten bij de maatschappelijke en politieke tendens en de juiste stakeholders in de juiste vorm bereiken, zoals Kamerleden, ambtenaren en andere organisaties in de keten.
  • Ontwikkeling en implementatie van CSR-communicatiestrategieën: Public Matters helpt organisaties bij het ontwikkelen, toetsen en uitrollen van communicatiestrategieën op het gebied van CSR, nauw verbonden met specifieke behoeften en doelstellingen. Dit omvat zowel interne bewustwordingscampagnes voor medewerkers als externe campagnes gericht op de politiek, media en maatschappij.
  • Verslaggeving omzetten naar lobbyacties: uitblinken in bepaalde gebieden kan gebruikt worden als basis voor politieke of mediavoordelen. Als de hoge standaard de norm wordt, dan biedt dat concurrentievoordelen.
  • Uitvoeren van stakeholderanalyses en engagement: ondersteuning bij het identificeren en analyseren van essentiële stakeholders. Daarnaast ontwikkelen wij plannen om deze stakeholders actief te betrekken en een duurzame relatie met hen op te bouwen.
  • Nulmeting onder (politieke) stakeholders: Public Matters voert analyses uit om de positie van organisaties binnen het politieke en maatschappelijke landschap in kaart te brengen. Deze informatie kan essentieel zijn om te begrijpen hoe de organisatie wordt waargenomen en hoe hierop ingespeeld kan worden.
  • Ad hoc advies en crisiscommunicatie: wij bieden flexibele ondersteuning, afhankelijk van de behoeften. Denk hierbij ook aan crisiscommunicatie op momenten dat iedere seconde telt.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Wij voorzien u graag van advies om te zorgen dat de stem van uw organisatie gehoord wordt.

"Hoewel de jaarrekening en het jaarverslag na de audit zijn goedgekeurd en voldoen aan de wettelijke eisen, zegt dit niets over de mogelijke maatschappelijke kansen en bedreigingen die uit de verslaglegging naar voren komen. Public Matters leest uw rapportage met een 'maatschappelijke bril' op."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.