Nieuws

Stichting Ondersteuning Pleeggezin zet Mockingbird model politiek op de kaart

Een terugblik op één van onze pro bono ondersteuningsprojecten in 2022

31-03-2023

Veel gezinnen met een pleegkind ervaren dezelfde uitdagingen. Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP) begeleidt betrokken organisaties en gemeenten bij de vorming van netwerken aan pleegouders die elkaar ondersteunen volgens de principes van het Mockingbird model. Daarin worden zes tot tien pleeggezinnen aan elkaar gekoppeld via een hub home: een ervaren (voormalig) pleeggezin dat de andere gezinnen ondersteunt en waar nodig af en toe ontlast. Kinderen uit het Mockingbirdnetwerk kunnen daar bijvoorbeeld ook (on)gepland logeren. OP draagt op die manier bij aan duurzame pleegzorgplaatsingen, zodat kinderen in pleegzorg opgroeien in een fijn, stabiel gezin. In oktober 2022 startten iHUB Horizon Pleegzorg en Regio Midden Holland de eerste Mockingbird-constellatie van Nederland.

Public Matters heeft OP afgelopen jaar voorzien van pro bono advies op het gebied van strategische positionering in 2022, en meegedacht over de wijze waarop OP draagvlak voor het Mockingbird model kan stimuleren en behouden.

Balanceren tussen belangen en verwachtingen

Gezamenlijk namen Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen het initiatief om Mockingbird in Nederland te introduceren. Zij ontvingen hiervoor financiële steun van de Nationale Postcode Loterij, het Oranje Fonds, en vanuit Kinderpostzegels zelf. Eind 2021 werd Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP) opgericht om samen met pleegzorgaanbieders, gemeenten en jeugdzorgregio’s te werken aan implementatie van het Mockingbird model. Public Matters heeft OP geholpen met het in kaart brengen van de belangrijkste belanghebbenden, beslissers en beïnvloeders in het pleegzorglandschap en de kansen en uitdagingen bij implementatie.

Jeugdzorg is een branche die al langere tijd op verschillende manieren onder druk staat, zowel voor wat betreft financiering als de zorgpraktijk. Een belangrijke constatering tijdens één van de sessies is dat vanwege de soms schrijnende situaties er behoefte is aan duurzame oplossingen, maar dit ook resulteert in hoge verwachtingen. Om die te managen is het van belang om pas op te schalen zodra het aanbod van pleegouders én hub home pleegouders voldoet aan de vraag naar ondersteuning.

Vergroten politieke sensitiviteit

Een positioneringsvraagstuk vereist ook inzicht in het bestaande politieke draagvlak. Naar aanleiding van het jeugdzorgdebat van 18 mei 2022 diende Don Ceder (CU) samen met Rens Raemakers (D66) een motie in die het kabinet oproept om de werving van pleegouders te intensiveren en de ondersteuning van pleeggezinnen te stimuleren. Deze werd door de hele Tweede Kamer aangenomen. Onderdeel van de pro bono ondersteuning is het vergroten van politieke sensitiviteit zodat organisaties kansen signaleren om hun belangen beter te behartigen. Deze motie gaf aanleiding om OP te introduceren als kennispartner op het gebied van ondersteuning van pleeggezinnen en het Mockingbird model onder de aandacht te brengen van de betrokken bewindspersoon, in dit geval Staatssecretaris van Volksgezondheid, Maarten Van Ooijen – die uitvoering moest geven aan de motie.

Bezoek staatssecretaris

In nauwe samenwerking wisten de Regio Midden-Holland, Horizon (onderdeel van iHUB) en Stichting Ondersteuning Pleeggezin de link te leggen tussen lokale en landelijke politiek. OP heeft hiervoor veel gehad aan de inzichten die wij hen hebben meegeven over de verhouding tussen politiek-ambtelijk Den Haag en andere overheidsniveaus. Connecties van de Regio Midden-Holland en de wethouder Sociaal Domein van Gouda, Anna van Popering-Kalkman (CU), resulteerden in een bezoek van partijgenoot en staatssecretaris van Ooijen, die over jeugdzorg gaat. Op woensdag 22 maart bezocht hij pleegouders die gebruikmaken van het Mockingbird-model en sprak hij zijn waardering uit voor de rol die zij op zich nemen. Ook de wethouder sprak zich naar aanleiding van haar bezoek krachtig uit over het belang van Mockingbird. Met deze erkenning zet OP het Mockingbird model politiek op de kaart als veelbelovend initiatief.

Het levert OP een goede uitgangspositie op om het werk voort te zetten en een positief licht te schijnen op de beleidsdiscussies in Den Haag. Wij zijn trots hier ons steentje aan te hebben mogen bijdragen. “De advisering door Public Matters heeft ons geholpen om kansen te zien en prioriteiten aan te brengen”, aldus Roza Freriks, programmamanager bij OP.

Pro bono advies door Public Matters

Public Matters adviseert organisaties hoe zij een positie kunnen verwerven en managen binnen het politieke, publieke of bestuurlijke krachtenveld, en vindt het belangrijk dat professionele belangenbehartiging niet alleen voorbehouden is aan bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties of overheden. Ook financieel minder daadkrachtige organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen wij graag.

Heeft u interesse n.a.v. dit artikel? Neem dan contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden! Vragen zijn uiteraard ook welkom.

"De advisering door Public Matters heeft ons geholpen om kansen te zien en prioriteiten aan te brengen" - Roza Freriks, programmamanager bij OP

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.