Clienten

Cliënten van Public Matters zijn bedrijven, brancheverenigingen, NGO’s en overheden actief in uiteenlopende sectoren. In het belang van cliënten, professionaliteit en vertrouwelijkheid wordt op aanvraag informatie/referentie gedeeld over de specifieke aard en resultaat van werkzaamheden. Een willekeurige selectie van cliënten waarvoor adviseurs van Public Matters werk(t)en:
 

Cliënt

Werkzaamheden

Bedrijf Adviseren wijze van toetreding in een monopoliede markt waarvan de overheid al jaren actief is om hierin marktwerking en liberalisering na te streven, maar dit proces moeizaam verloopt. (Issue: liberalisering benzinemarkt.)
Bedrijvencoalitie Ondersteunen hoe een onderwerp wat wordt bezien vanuit een contraproductief maatschappelijk sentiment, met parlementaire meerderheid (blijvend) te agenderen in beide Kamers. (Issue: ICT/telecom.)
Bedrijf (AEX) Adviseren hoe businessdoelstellingen te realiseren die erop gericht zijn om een maatschappelijk geaccepteerd product binnen wettelijke- en maatschappelijke grenzen aan te (blijven) bieden op de Nederlandse markt. (Issue: verkoop/marketing alcoholhoudende producten.)
Bedrijf Adviseren hoe om te gaan met overheidscontacten op een issue dat door grote media- en (daardoor) politieke aandacht kan verworden tot een onderwerp waarbij één de last van velen draagt. (Issue: good governance en financieel toezicht.)
Ministerie Adviseren hoe pro-actief draagvlak voor beleid (verder) te verkrijgen gericht op (grote) bedrijven. (Issue: maatschappelijk verantwoord ondernemen.)
Bedrijf (AEX) Adviseren hoe toe te treden in een conservatieve en afgeschermde gedereguleerde markt. (Issue: verkoop receptgeneesmiddelen.)
Brancheorganisatie Adviseren hoe een ‘task force’ te organiseren die beleid beïnvloedt met bepaalde financiële doelstellingen. (Issue: bouw.)
Patiëntenvereniging Adviseren hoe public affairs strategie vorm te geven ten aanzien van vergoeding bepaalde medische ingrepen. (Issue: zorgverzekeringswet.)
Ziekenhuis Adviseren hoe contingency-scenario's op te stellen, draagvlak te verkrijgen en uit te voeren. (Issue: ontslag met imago impact.)
Bedrijf (AEX) Advisering (algemeen) en klankborden op het gebied van een strategisch, pro-actief en structureel public affairs management en lobbybeleid.
Branchevereniging Ontwikkelen, managen en ondersteunen tripartite coalitie en realiseren van een speficieke beleidswijziging. (Issue: fiscale maatregel.)
Provincie Adviseren ten aanzien van strategie en structuur public affairs. Inclusief werksessies en follow-up.
Branchevereniging Klankborden en ondersteunen korte termijn acties en lange termijn lobbydoelstelling ten behoeve van verankeren belangen sector. (Issue: geneesmiddelenvoorziening.)
Gemeente Adviseren en ontwikkelen van positionering en profilering op specifiek issue in "Den Haag", inclusief netwerkzichtbaarheid, coalitiemanagement en pa-sensiviteit. (Issue: herindeling.)
Consumentenorganisatie Adviseren hoe externe zichtbaarheid vom te geven die tevens gesteund wordt door een diffuse achterban die zich maatschappelijk in een kwetsbare positie bevindt.
Provincie Voorzien in tijdelijke vervanging van in-huis lobbyist. Revitaliseren van interne organisatie.
Bedrijf (AEX) Adviseren inzake communicatie gericht op overheid (politiek/ministerie) bij downsizen van productiecapaciteit van internationale onderneming die actief is in Nederland. (Issue: bedrijfssluiting.)
Brancheorganisatie Adviseren van relatieve jonge speler met laag "Haagsch" profiel bij opbouwen van netwerk, positionering en profiel in politiek lobby. (Issue: onderwijs.)
Bedrijf (internationaal) Adviseren bij managen van netwerk en omgeving met betrekking tot vestiging van een productiefaciliteit waar grondstoffen worden geproduceerd die maatschappelijk ter discussie staan. (Issue: duurzame energie.)
Brancheorganisatie Ontwikkelen van scenario's en adviseren met betrekking tot dag-tot-dag omgang met ministerie op politiek gevoelig onderwerp. Daarbij voortdurend doseren van contacten met 'politiek' en in ogenschouw nemend de lange termijn relatie tussen betrokkenen. (Issue: conventionele energievoorziening.)
Bedrijf (internationaal) Adviseren hoe een potentiële nieuwe toetreder tot de Nederlandse markt een strategisch contactprogramma op kan zetten gericht op het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het (politieke) besluitvormingsproces. Van gemeentelijk, via provinciaal tot nationaal niveau. (Issue: liberalisering energiemarkt.)
Bedrijf Adviseren hoe pa-strategievorming een bijdrage levert aan een mededingingsissue in een voor het bedrijf negatief omgevingsklimaat en kwetsbaar imago van de branche. (Issue: geneesmiddelen.)
Bedrijf (AEX) Adviseren en aansturen van issue management programma gericht op een milieu-issue met bedrijfseconomische impact die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt. (Issue: afval.)
Bedrijf Adviseren van voormalig nutsbedrijf hoe planmatig een public affairs op te bouwen en (organisatorisch) te verankeren binnen én buiten de onderneming. (Issue: organisatieplanning.)
Bedrijf Adviseren in te volgen strategie en opbouw politiek-bestuurlijk netwerk om positie op bestaande markt te verkrijgen. (Issue: markttoetreding.)
 
Vereniging Adviseren over te volgen pa-strategie met als doel het verbreden van draagvlak. Analyse van politieke trends en issues.
Not-for-profit Public Matters streeft ernaar om de binnen het bureau aanwezige kennis en ervaring ten dienste te stellen van een aantal maatschappelijke organisaties door op pro-bono basis projectmatige ondersteuning van projecten te bieden.

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »