Minister Kamp schetst aanpak invoering lobbyparagraaf

11-04-2016
In een brief aan de Kamer zet minister Kamp uiteen hoe hij de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetgeving wil realiseren. Deze lobbyparagraaf is geïntroduceerd in de motie van Van Gerven & Oosenbrug.
Kamp geeft aan te werken aan een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
Op deze wijze wordt in deze paragraaf van wetgeving beschreven op welke punten een wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast na inbreng van externe partijen. Zodanig dat zichtbaar wordt of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.


Geachte Voorzitter,
 
Op 1 maart jl. is het verzoek van het lid Van Gerven naar het kabinet doorgeleid waarin een reactie wordt gevraagd op de motie op het Kamerstuk 32 637, nr. 229 over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (kenmerk 2016Z0668). Hierbij zet ik uiteen hoe uitvoering wordt gegeven aan de strekking van de motie.
 
In de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel wordt volgens vast gebruik in de ‘Advies en consultatie’-paragraaf ingegaan op de onderwerpen die bij consultatie van het wetsvoorstel aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt op een rijtje gezet welke reacties zijn ontvangen op het conceptwetsvoorstel, wat de inhoud van deze reactie was en wat hiermee gedaan is in het voorstel. Aldus wordt in deze paragraaf duidelijk gemaakt op welke punten het wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast onder invloed van de inbreng van externe partijen. Daarmee wordt ook zichtbaar of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.
 
Op dit moment wordt een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving voorbereid. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
 
 
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »