Minister Kamp schetst aanpak invoering lobbyparagraaf

11-04-2016
In een brief aan de Kamer zet minister Kamp uiteen hoe hij de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetgeving wil realiseren. Deze lobbyparagraaf is geïntroduceerd in de motie van Van Gerven & Oosenbrug.
Kamp geeft aan te werken aan een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
Op deze wijze wordt in deze paragraaf van wetgeving beschreven op welke punten een wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast na inbreng van externe partijen. Zodanig dat zichtbaar wordt of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.


Geachte Voorzitter,
 
Op 1 maart jl. is het verzoek van het lid Van Gerven naar het kabinet doorgeleid waarin een reactie wordt gevraagd op de motie op het Kamerstuk 32 637, nr. 229 over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (kenmerk 2016Z0668). Hierbij zet ik uiteen hoe uitvoering wordt gegeven aan de strekking van de motie.
 
In de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel wordt volgens vast gebruik in de ‘Advies en consultatie’-paragraaf ingegaan op de onderwerpen die bij consultatie van het wetsvoorstel aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt op een rijtje gezet welke reacties zijn ontvangen op het conceptwetsvoorstel, wat de inhoud van deze reactie was en wat hiermee gedaan is in het voorstel. Aldus wordt in deze paragraaf duidelijk gemaakt op welke punten het wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast onder invloed van de inbreng van externe partijen. Daarmee wordt ook zichtbaar of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.
 
Op dit moment wordt een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving voorbereid. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
 
 
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »