Minister Kamp schetst aanpak invoering lobbyparagraaf

11-04-2016
In een brief aan de Kamer zet minister Kamp uiteen hoe hij de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetgeving wil realiseren. Deze lobbyparagraaf is geïntroduceerd in de motie van Van Gerven & Oosenbrug.
Kamp geeft aan te werken aan een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
Op deze wijze wordt in deze paragraaf van wetgeving beschreven op welke punten een wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast na inbreng van externe partijen. Zodanig dat zichtbaar wordt of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.


Geachte Voorzitter,
 
Op 1 maart jl. is het verzoek van het lid Van Gerven naar het kabinet doorgeleid waarin een reactie wordt gevraagd op de motie op het Kamerstuk 32 637, nr. 229 over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (kenmerk 2016Z0668). Hierbij zet ik uiteen hoe uitvoering wordt gegeven aan de strekking van de motie.
 
In de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel wordt volgens vast gebruik in de ‘Advies en consultatie’-paragraaf ingegaan op de onderwerpen die bij consultatie van het wetsvoorstel aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt op een rijtje gezet welke reacties zijn ontvangen op het conceptwetsvoorstel, wat de inhoud van deze reactie was en wat hiermee gedaan is in het voorstel. Aldus wordt in deze paragraaf duidelijk gemaakt op welke punten het wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast onder invloed van de inbreng van externe partijen. Daarmee wordt ook zichtbaar of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.
 
Op dit moment wordt een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving voorbereid. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
 
 
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »