Minister Kamp ontvangt eerste exemplaar `Informatie en Invloed in de Tweede Kamer`

07-07-2016
Tijdens het Public Matters Lobbyseminar 2016 op 23 juni 2016 heeft minister Henk Kamp het eerste exemplaar van het onderzoek naar Informatie en Invloed in de Tweede Kamer in ontvangst genomen.
Uit het onderzoek van de Universiteit Leiden onder Tweede Kamerleden blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten de uitwisseling van informatie met belangenbehartigers in beperkte tot redelijke mate transparant vindt. Tevens geeft ruim de helft van de Kamerleden die aan het onderzoek hebben deelgenomen aan geen behoefte te hebben om deze transparantie te verhogen. Ongeveer 15% van de respondenten geeft aan dat openbare agenda’s of lobbyregisters wenselijk zijn om transparantie te bevorderen. Dit zijn bevindingen uit een onderzoek van dr. Caelesta Braun, verbonden als universitair hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, in samenwerking met public affairs adviesbureau Public Matters, dat op 23 juni 2016 tijdens het Lobbyseminar 2016 is gepresenteerd (#pmseminar). In 2016 bestaat Public Matters 15 jaar.
Uit het onderzoek ‘Informatie en Invloed in de Tweede Kamer’ komt naar voren dat Kamerleden de beleidsdepartementen en individuele burgers als de belangrijkste en meest betrouwbare bronnen van informatie beschouwen. Geloofwaardigheid van informatie wordt ontleend aan de inhoudelijke expertise en kwaliteit van argumentatie, maar ook bepalend zijn de vertrouwensrelatie en eerdere ervaringen die Kamerleden in hun contacten hebben opgedaan. Als belangrijkste uitdagingen in het ontsluiten van goede informatie noemen Kamerleden tijdgebrek en voldoende ondersteuning.
Het onderzoek -- dat geheel onafhankelijk is uitgevoerd door de Universiteit Leiden zonder vergoeding door Public Matters --  geeft hiermee mede inzicht in de informatie-uitwisseling tussen Tweede Kamerleden en belangenorganisaties. Braun: "Het goed kunnen ontsluiten en duiden van informatie door Kamerleden is cruciaal voor het functioneren van onze volksvertegenwoordiging. Dit onderzoek werpt een blik op een aantal prioriteiten en uitdagingen die Kamerleden daarbij ervaren. Daarmee wordt de recente politieke en publieke discussie over de relatie met belangenbehartigers in een bredere context geplaatst."
Professionalisering public affairs professie
Met het onderzoek wordt gereflecteerd op de staat van de public affairs professie. Oprichter van Public Matters, Peter van Keulen, ziet dat het vak meer en meer professionaliseert. "Het ‘old school lobbyen’ dat vroeger draaide om kennissen, heeft plaatsgemaakt voor een vak dat draait om kennis. Het aantal pa-professionals neemt toe, evenals de belangstelling van beleidsmakers, journalisten en wetenschappers. De recente roep van een aantal politici voor regulering past in die trend. De professie moet daar aandacht voor hebben. Dit onderzoek draagt bij aan die discussie."
Presentatie seminar 23 juni
Het onderzoek is gepresenteerd tijdens het Public Matters Lobbyseminar 2016 ‘De Tweede Kamer onthult?’ op 23 juni 2016 in de Glazen Zaal in Den Haag waarvoor zich 200 geinteresseerden aanmeldden. Bijdragen aan het seminar waren afkomstig van onder andere: Henk Kamp (minister Economische Zaken), Sharon Gesthuizen (Tweede Kamerlid SP), Cees van Riel (hoogleraar Corporate Communication, EUR), Eline Huisman (freelance journalist o.a. De Volkskrant) en Jeroen de Veth (manager Publieke Belangenbehartiging EVO). Binnenkort op deze website een verslag van het seminar.

Het hele onderzoek ontvangen? Stuur een email naar info@publicmatters.nl

 
Gesprek met Henk Kamp                                             

 
Paneldiscussie met Sharon Gesthuizen, Cees van Riel, Jeroen de Veth en Eline Huisman (v.l.n.r.)
 

  
Borrel na afloop mede in het kader van het 15-jarig bestaan van Public Matters


Een van de bevindingen uit het onderzoek

Over het onderzoek
Van de 150 Tweede Kamerleden beantwoordde 23% (deels) de online vragenlijst. De samenstelling van de respondenten is met betrekking tot leeftijd, coalitie-/oppositiepartij, anciënniteit en geslacht, een vrij adequate afspiegeling van de samenstelling van de Tweede Kamer. Naast de online survey zijn interviews afgenomen met drie oud-Kamerleden en een medewerker van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer. De resultaten zijn tevens getoetst door een expertpanel bestaand uit vijf public affairs professionals uit profit en non-profit organisaties.

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »

Lobbyen in Den Haag voor de allerarmsten

08-11-2017 Vertrouwen in de toekomst. Zo heet het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Dit regeerakkoord is niet in een gesloten ruimte geschreven. Tal van organisaties hebben geprobeerd de tekst ervan te beïnvloeden. Hulp- en ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad hoort daarbij.
Verder lezen »

PM Lobbyseminar 2017: Kansen voor lokale lobby

26-10-2017 Onderzoek onder burgemeesters, wethouders en raadsleden laat zien dat de gemeentelijke lobby professioneler kan. Lobbyisten spelen pas laat een rol in het gemeentelijke besluitvormingsproces. Slechts 7% van de lokale politici en bestuurders ziet hen als ‘agendasetter’. 
Verder lezen »